ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ដៃគូក្នុងស្រុក

ឧស្សាហកម្មរថយន្ត

fafa (៤)
fafa (1)
fafa (៥)
fafa (៦)
fafa- (២
fafa (៣)
fafa (1)

ឧស្សាហកម្មសម្ភារៈសមាសធាតុ

ដាដា (៥)
ដាដា (៤)
ដាដា (២)
ដាដា (១)
ដាដា (៣)

ឧស្សាហកម្មផលិតផលអគ្គិសនី

ឪពុក (២)
ឪពុក (១)

ឧស្សាហកម្មបរិស្ថាន

ddasd (៥)
ddasd (៣)
ddasd (១)
ddasd (៦)
ddasd (១)
ddasd (២)
ddasd (៤)
ddasd (១)
ddasd (២)

ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល

vfgh

ឧស្សាហកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ជូជូ (១)
ជូជូ (២)

ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ

ffafhj (1)
ffafhj (២)

ឧស្សាហកម្មសម្ភារៈថ្មី

fdsfhjkl (៤)
fdsfhjkl (២)
fdsfhjkl (1)
fdsfhjkl (៦)
fdsfhjkl (៥)
fdsfhjkl (1)
fdsfhjkl (៣)

ឧស្សាហកម្មក្រដាស

asfg

ឧស្សាហកម្មបន្សុទ្ធ

ffasff (៧)
ffasff (1)
ffasff (4)
ffasff (1)
ffasff (៣)
ffasff (៣)
ffasff (2)
ffasff (1)
ffasff (2)
ffasff (៥)

ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌ

fffghkl (៦)
fffghkl (1)
fffghkl (2)
fffghkl (4)
fffghkl (៣)
fffghkl (៥)
fffghkl (2)
fffghkl (2)
fffghkl (1)
fffghkl (1)
fffghkl (៧)

ដៃគូបរទេស

dsdfghj (៩)
dsdfghj (៧)
dsdfghj (៨)
dsdfghj (៥)
dsdfghj (២)
dsdfghj (៣)
dsdfghj (១)
dsdfghj (១)
dsdfghj (៣)
dsdfghj (១០)
dsdfghj (៤)
dsdfghj (៦)
dsdfghj (២)
dsdfghj (៤)
dsdfghj (១)

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!